แนวทางการนำนาฏศิลป์ไทยมาใช้เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก

ปริศนา วงษ์แดง

Abstract


บทความนี้ได้ศึกษาและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในเด็กออทิสติก  โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความหมายของเด็กออทิสติก สาเหตุของโรค ทฤษฎีพฤติกรรมก้าวร้าว วิธีปรับพฤติกรรม และนาฏศิลป์ไทยกับการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก และเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**