การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ณัฐพล วัฒนาศิริกุลชัย, นพดล บุรณนัฏ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง  และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การเก็บแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง จํานวน 250 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์โดยใช้ t-test สำหรับตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ผลการศึกษาพบว่า 1.ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม และรายด้าน  ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ การศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ  0.05 ส่วนเพศ และตำแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**