ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา

ณัฐสุด ตะเภาพงษ์

Abstract


การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยึดหลักตามทางสายกลาง เป็นแนวคิดในการบริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้เข้มแข็งในหลักการดำเนินชีวิตที่กอปรด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ตอบสนองการปฏิรูปการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**