การพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนเอกชน

ลดาวัลย์ เจริญศิริ

Abstract


การพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการใช้สมรรถนะที่ครูมีอยู่ในการทำให้นักเรียนกลายเป็นนักเรียน 4.0 ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับ ศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดคำนวณ การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกกันว่า "7Cs" 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่นำเสนอ การพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนเอกชน  เพื่อเสนอแนวคิดของการจัดการศึกษาไทย 4.0 การจัดการศึกษาเอกชน ประเภทของโรงเรียนเอกชน การพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แนวทางการพัฒนาครูตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**