โขนกับการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น

สุภชัย แก้วสีแดง

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น และกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการสอนเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น โดยเนื้อหาประกอบด้วยปัญหาและพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมการเรียนของเด็ก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนที่ช่วยในการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสมตามวัย ประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต รวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเฉกเช่นคนทั่วไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**