การวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตหลังการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล

วรารัตน์ เทียนเมืองปัก, ณรงค์ กุลนิเทศน์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตภายหลังการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างหลังยิง 1 นัด ทำการยิงด้วยกระสุนปืนหัวทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน ด้วยเสื้อแจ็คเก็ต 3 ชนิด และทำการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM/EDS) ในการวัดปริมาณร้อยละของแบเรียม ตะกั่ว และพลวง

            ผลการวิจัยพบว่า

            1) การศึกษาโครงสร้างของเขม่าปืนบนเสื้อผ้าหลังการยิง พบว่า สามารถตรวจพบอนุภาคเขม่าปืนเป็นอนุภาคขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ในตัวอย่างเส้นใยของเสื้อแจ็คเก็ต ทำให้การเกาะติดของอนุภาคเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตทั้ง 3 ชนิด

            2) การเปรียบเทียบชนิดของเสื้อแจ็คเก็ต ที่ใช้ในการวัดปริมาณร้อยละการลดลงของแบเรียม ตะกั่ว และพลวง จะพบว่า สามารถตรวจพบปริมาณร้อยละของแบเรียมบนเสื้อแจ็คเก็ตชนิดที่ 2 มากที่สุด

            ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตหลังการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้ในการตรวจสอบการคงอยู่ของเขม่าปืนได้การตรวจเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตภายหลังการยิงปืน เพื่อให้การตรวจหาเขม่าปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

          ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณเขม่าปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตหลังการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้ในการตรวจเขม่าปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**