การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

สุนันทา จันทร์ชูกลิ่น

Abstract


การปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาคือ หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  (All  for  Education) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะทำให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชนและได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชน เพราะสถานศึกษาย่อมดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ปกครอง  ชุมชน ประชาชนและพื้นที่  การทำงานแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน องค์กร หรือประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (ownership) และจะทำให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ถ้าจะปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถนำพาองค์กร ไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ตามเป้าหมาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**