บทบาทภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา

หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาบทบาทภารกิจและความสำคัญของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการคลี่คลายคดีอาญาโดยใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถิติบทบาทภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมที่มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา ช่วงปีพ.ศ.2555-2559 3.เพื่อศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐาน ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาของประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผลการวิจัย พบว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  มีบทบาทหน้าที่ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการดำเนินคดี ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคลี่คลายคดีอาญา ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีกรุงเทพมหานคร ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จะพบว่ามีคดีอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักพาเรียกค่าไถ่ วางเพลิง คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำแนกประเภทตามคดีที่รับแจ้ง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งมีการเกิดขึ้นและใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าคดีคดีปะเภทอื่น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**