คุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ศึกษากรณี บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (1965)

นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล, นัทนิชา หาสุนทรี, เพ็ญพักตร์ สว่าง

Abstract


วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำแนกตามคุณลักษณะของผู้ใช้บริการจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการในเขตปทุมวัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือด้านสถานที่ที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านพนักงานที่ให้บริการ จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำแนกตามประชากรศาสตร์ พบว่า ตัวแปร เพศแตกต่างกัน จะแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่แตกต่างกัน แต่ตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุดและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**