การปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่ระยะเวลาต่างกัน โดยเทคนิคผงฝุ่นดำ

ดารณี เลยะกุล, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงในระยะเวลาต่างกัน โดยใช้    วิธีผงฝุ่นดำ โดยลายนิ้วมือแฝงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เก็บจากผู้ร่วมทดลองจำนวน 3 คน เพศชาย อายุ 16-17 ปี เป็นผู้ถนัดมือขวา มือของแต่ละคนจะไม่ผ่านการล้างมือด้วยสบู่มาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง การประทับลายนิ้วมือจะใช้มือขวาของผู้ร่วมทดลองกระทำทีละนิ้วจากนิ้วหัวแม่มือ นิ้วนาง ตามลำดับ โดยใช้แรงกดประทับบนแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่น้ำหนัก 1500 กรัม เป็นเวลา 10 วินาที ทำซ้ำนิ้วละ 15 ซ้ำ  แล้วนำตัวอย่างไปเก็บในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิห้อง โดยการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงจะใช้วิธีปัดด้วยผงฝุ่นดำ ซึ่งแต่ละชุดของตัวอย่างจะนำมาปัดเก็บตามระยะเวลาที่เก็บไว้นาน 1,3,7,10,14 วัน ใช้ตัวอย่างนิ้วละ 3 แผ่นต่อวันของแต่ละคน ทั้งหมด 90 แผ่นตัวอย่าง จากนั้นนำลายนิ้วมือแฝงที่ได้ไปตรวจนับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษ  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ในการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ทำให้ทราบระยะเวลาที่จะสามารถตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนโลหะอลูมิเนียม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือเพื่อหาตัวผู้ที่กระทำความผิด และทำให้มีพยานหลักฐานเพียงพอต่อการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**