สภาพแวดล้อมที่ทำงานและกลยุทธ์ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน

นพดล บุรณนัฏ, บวรพรรณ รัฐประเสริฐ, สุวรรณี กิระหัส, เพ็ญพักตร์ สว่าง, กาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมที่ทำงาน กลยุทธ์ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน วิธีดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการสายการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 400 รายตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า ความทันสมัย ความปลอดภัย การวางแผน การปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ ความสุจริต และความกระตือรือร้น มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**