การประกอบคำไทยด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

กฤติกา ผลเกิด, ชลธิชา สุดมุข, สุวรีย์ ยอดฉิม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของการประกอบคำไทยด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  โดยเก็บข้อมูลคำศัพท์จากเอกสารสิ่งพิมพ์ และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  จำนวน 1,067คำ    

ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของการประกอบคำไทยด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มี 3 ประเภท ได้แก่ คำประสาน คำประสม และคำสมาส โดยคำสมาสปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือ คำประสม และคำประสานปรากฏน้อยที่สุด โครงสร้างของคำประสาน มี 2 โครงสร้าง ได้แก่ หน่วยคำอิสระ + หน่วยคำไม่อิสระ และหน่วยคำไม่อิสระ + หน่วยคำอิสระ โครงสร้างของคำประสม มี 4 โครงสร้าง ได้แก่ แบบขยาย  แบบแยก แบบเชื่อม และแบบซ้อน โครงสร้างของคำสมาส มี 2 โครงสร้าง ได้แก่ แบบขยาย และแบบเชื่อม

โครงสร้างของการประกอบคำไทยด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แสดงให้เห็นอิทธิพลของการยืมภาษา เนื่องด้วยอิทธิพลของภาษาแม่ ผู้ใช้ภาษาย่อมดัดแปลงภาษาคำยืมให้เข้าแบบไวยากรณ์ของภาษาแม่ในที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**