การวิเคราะห์บทบาทตัวละครเอกฝ่ายหญิงในละครนอกด้วยทฤษฎีสตรีนิยม

สันติภาพ สีเผือก

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในละครนอก โดยเฉพาะความคิดเกี่ยวกับความเป็นเพศหรือ “เพศสภาพ” (Gender) ที่ปรากฏในบริบททางวัฒนธรรมไทยในการแสดงละครนอก ผ่านการศึกษาทฤษฎีสตรีนิยม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจในเรื่องของบทบาทตัวละครเอกฝ่ายหญิงในละครนอก โดยเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในละครนอก ทฤษฎีสตรีนิยม และการวิเคราะห์บทบาทตัวละครเอกฝ่ายหญิงในละครนอกด้วยทฤษฎีสตรีนิยม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**