การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สิตาพัชร์ ห้องสวัสดิ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11  และพัฒนาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ  พร้อมเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11  จากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฝึกทักษะ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์  โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ (Ioc)  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ()) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี11 ว่ามีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11 ในระดับเหมาะสมที่สุดทั้ง ในภาพรวม และจำแนกรายด้าน คือลักษณะการจัดรูปแบบ  ลักษณะการจัดภาพ   ลักษณะเนื้อหา  ลักษณะภาษาที่ใช้  และ ลักษณะการดำเนินเรื่อง

2.ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี 11 โดยใช้สูตรการคำนวณ ปรากฏว่าได้ค่า E1 = 84.25  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11

3.ผลการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11  โดยใช้สูตรการคำนวณ             ปรากฏว่าได้ค่า E2 = 80.38 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11

4.ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**