แนวทางการศึกษาถึงผลกระทบที่มีนัยสำคัญของอาชญกรรมคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) ที่ส่งผลต่อ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (National Security) ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ (National Economic Security) โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประ

ชินะวัฒน์ อำนวยพล, ณรงค์ กุลนิเททศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า

Abstract


ผลกระทบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) มีผลกระทบในหลากหลายมิติ งานวิจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระหนึ่งตัว คือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (CYBE) และตัวแปรตามสี่ตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วย ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (NATS) ความปลอดภัยสาธารณะ (PUBS) ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ (NAEC) และ โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ (INPU) งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลกระตอบที่มีนัยสำคัญของ CYBE ที่มีผลต่อ NATS, PUBS, NAEC, และ INPU งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 4 สมการ ดังนี้ (1) CYBE = (NATS, PUBS, NAEC, INPU); (2) NATS = (PUBS, NAEC, INPU); (3) PUBS = (NATS, NAEC, INPU); and (4) NAEC = (NATS, PUBS) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกได้ งานวิจัยนี้ได้ใช้ structural equation modelling (SEM) เพื่อนำมาตรวจสอบสมมุติฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**