ระบบตรวจพิสูจน์อาวุธปืนพกจากภาพถ่ายจานท้ายปลอกกระสุนปืน

อารีย์ จิวรรักษ์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์อาวุธปืนพกจากภาพถ่ายร่องรอยดิจิตัลจานท้ายปลอกกระสุนปืน โดยพัฒนาอัลกอริทึมเปรียบเทียบภาพถ่ายดิจิตัล ร่วมกับเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล และเพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดิจิตัลร่องรอยจานท้ายปลอกกระสุนปืน และข้อมูลอาวุธปืน ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง/เปรียบเทียบร่องรอยภาพถ่ายจานท้ายปลอกกระสุนปืนเพื่อระบุเอกลักษณ์ปืนที่ใช้ยิง นอกจากนั้นยังสามารถโยงไปยังผู้กระทำความผิดด้วยอาวุธปืน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ R&D ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ปืนพกชนิด .38 ปลอกกระสุนปืน 300 ปลอก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษา Matlab (แมตแล็บ) ภาษา PHP (พีเอชพี) ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access (ไมโครซอฟท์แอคเซส) ขั้นตอนการดำเนินงาน จะ ใช้ภาพถ่ายปลอกกระสุนปืนจากภาคสนาม เปรียบเทียบกับ ภาพจานท้ายปลอกกระสุนปืน ทะเบียนปืน ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ด้วยอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นจนถึงความแม่นยำเกิน 80 % จึงใช้รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ มานำเสนอและประยุกต์ในการใช้งานต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**