นวัตกรรมการบริการทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ภานุชนาถ เพิ่มพูล, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


นวัตกรรมการบริการทางการศึกษา จะเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสร้างกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการบริการทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยศึกษาจากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ามีตัวแปรที่สำคัญดังนี้ 1) นวัตกรรมการบริการทางการศึกษา ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินผล สื่อ/เทคโนโลยี องค์กรทางสังคม ความเป็นสากล การบริการนักศึกษา การบริหารจัดการ และนวัตกรรมด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการนวัตกรรมการบริการทางการศึกษา ประกอบด้วย ความพึงพอใจของนักศึกษา การตัดสินใจศึกษา การแนะนำบอกต่อ ทัศนคติเชิงบวก และภาพลักษณ์ของสถานศึกษา/หลักสูตร ผลการศึกษานี้จะนำไปใช้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อหาแนวทางให้สถาบันการศึกษาพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**