การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วิรงรอง คงมณีเงิน

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและแนวคิดทฤษฎีเล่นปนเรียน (Play and Learn) ของเฟรอเบล (Froebel) ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการอนุบาลศึกษา โดยการนำแนวคิดเล่นปนเรียน (Play and Learn) มาบูรณาการกับการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาจะประกอบไปด้วย ความสำคัญของการเล่นปนเรียน ความหมายการแสดงบทบาทสมมุติซึ่งเป็นเครื่องมือของการเล่นปนเรียน และขั้นตอนการจัดการแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงบทบาทสมมุติเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพูด ด้านการอ่าน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ฯ และยังเป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**