การบริหารจัดการเชิงคุณภาพการเก็บวัตถุพยานในกระบวนการผ่าชันสูตรศพทางนิติเวชศาสตร์

กณิก เฉลิมพักตร์, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การเก็บวัตถุพยานเป็นกระบวนการภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ศพของผู้เสียชีวิตในคดีเป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน การผ่าชันสูตรศพเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตในกรณีที่มีการตายผิดธรรมชาติ คุณภาพของวัตถุพยานส่งผลกระทบต่อไปยังห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุพยาน ได้แก่ (1) อุปกรณ์ที่ใช้เก็บวัตถุพยาน (2) เทคนิควิธีการเก็บวัตถุพยาน (3) การเก็บรักษาศพก่อนการผ่าชันสูตร (4) ระบบห่วงโซ่วัตถุพยานและระบบงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุพยานที่ได้จากระบวนการผ่าชันสูตรศพทางนิติเวชศาสตร์ มาทำการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเก็บวัตถุพยานในกระบวนการผ่าชันสูตรศพทางนิติเวชศาสตร์โดยอ้างอิงเทคนิค TQM และมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์เจาะลึกในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ แพทย์นิติเวช และหัวหน้าห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานที่ให้บริการผ่าชันสูตรศพ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาคประชาชน ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**