ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงานของบุคลากร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณัฐกาญจน์ เกษรบัว, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงานของบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 2) แนวทางการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงานของบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ     ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากร ทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 40-60 ปี จำนวน 25 คน และบุคลากรระดับผู้บริหาร จำนวน 10 คน ที่ปฏิบัติงานในสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และการประชุมสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงานของบุคลากร พบว่า ปัจจัยด้านร่างกาย ปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม สำหรับแนวทางการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงานของบุคลากร  พบว่า มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าของวัยก่อนเกษียณอายุทำงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงบทบาทแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณประจำปีและจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมแบบเชิงปฏิบัติการให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุทำงาน ตลอดจนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการทำกิจกรรมในสังคมของผู้เกษียณอายุตามหน่วยงานที่จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อนเกษียณอายุ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อภาครัฐในระยะยาว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**