การศึกษาวัตถุพยานจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ประกอบคดีแพ่ง

นรากร ทองนิติธรกุล, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีและใช้ประกอบสำนวนคดีในทางแพ่ง โดยศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศมาใช้ยืนยันข้อเท็จจริง ที่เป็น การกระทำ เวลา สถานที่ ประกอบคดีแพ่งนั้นๆว่ามีปัจจัยใดที่มีผลต่อการชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐาน การศึกษาค้นคว้า เพื่อพิสูจน์เปรียบเทียบหาความความเชื่อมั่นของการจัดเก็บพยานหลักฐานสำหรับนำสืบในชั้นศาลของคู่ความโดยวิเคราะห์จากปัจจัยดังนี้ 1.ข้อความ 2.รูปภาพ 3.เสียง 4.ภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ ที่ได้มาจากการข้อมูลสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อจัดเก็บไปยังอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะวัตถุพยานเพื่อนำเสนอในชั้นศาลตามกระบวนการของกฎหมายว่าด้วยวิชาพยานหลักฐานต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**