สัญญะในการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี

วีรพงษ์ ตามกลาง

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีสัญศาสตร์เพื่ออธิบายความหมาย สัญญะในการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ของชาวจังหวัดนครรราชสีมา ซึ่งเป็นการรำประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ จากการศึกษาพบว่า การรำบวงสรวงเป็นการแสดงสัญญะที่สื่อความหมายอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวนครราชสีมา แสดงออกผ่านองค์ประกอบการแสดงลีลาท่ารำ ดนตรี คำร้องทำนอง เครื่องแต่งกาย สื่อถึงความศรัทธา และบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างสัญญะต่าง ๆ ในการแสดง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**