ภาวะผู้นำและการสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์กร

นาดิร โยธาสมุทร

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลและตั้งคำถามเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้นำที่เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีผู้นำที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กร มีงานวิจัยมากมายที่พูดเรื่องคุณลักษณะและพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการบริหารงานของผู้นำ แต่ในบทความวิจัยนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสามารถในการจูงใจบุคลากร ว่าควรจะมีศิลปะในการจูงใจลูกน้องอย่างไร การบริหารองค์กรจึงจะประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยนำเสนอผลงานวิจัยของเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ (2559) และแนวคิดของ Simon Sinek ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Leaders Eat Last (2557) ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผลการวิจัยและนักวิชาการดังที่กล่าวข้างต้น ต่างให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านความเอาใจใส่และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ และ เข้าใจปัญหาของพวกเขา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**