การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรจากชุมเห็ดเทศต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

เกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ

Abstract


การศึกษาผลของสารสกัดจากก้านและใบของชุมเห็ดเทศ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ MSSA และ MRSA ด้วยกรรมวิธีการสกัด 3 วิธี คือ การต้ม (Decoction) ด้วยตัวทำละลายน้ำ วิธีการหมัก (Maceretion) ด้วยตัวทำละลาย 100% เอทานอลและการสกัดสดด้วยตัวทำละลายน้ำ แล้วทำการทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่า สารสกัดจากก้านและใบของชุมเห็ดเทศด้วยตัวทำละลาย 100% เอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus สายพันธุ์ MSSA และ MRSA มากกว่ายาปฏิชีวนะ Tetracycline อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.0129 และ 0.0276 ตามลำดับ)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**