Vol 15, No 2 (2022)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

Table of Contents

Cover

ปก ปก

Content

สารบัญ สารบัญ

Articles

เพชรดี โสภาพร, กรวิภา สรรพกิจจำนง
1
อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์, นิธิวดี พะเทพ, เกียรติขร โสภณาภรณ์
11
สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธ, ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์, วราภรณ์ จาตนิล
22
Fangni Shi, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, บุญทา ชัยเลิศ
32
กฤติมา เกิดสุภาพ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, บุญทา ชัยเลิศ
41
ชลธิชา เอมเสม, พรรณี แก้วสมนึก, ฤดี นิยมรัตน์
51
ณัฎฐากร พลสวัสดิ์, ธัญวรรน ภวันตุ, รณัฐ เรืองจำรูญ, รามาชัย คีรีสันติกุล, กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี, ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
63
ณัฐชา พูนผล, รุจาภา แพ่งเกษร
70
ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์, อานุภาพ คีรีพัฒน์
80
ธนพนธ์ กอบเกื้อ, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ปภพ พุฒิมานรดีกุล
88
ธัญพร ภาคคู, อมรินทร์ เทวตา
97
ดิษภัทร ทองดี, ศดานันท์ สายทอง, วิภาดา ตู้ดำ, น้ำทิพย์ วิเชียร, ประศาสน์ นิยม, อุทัย สติมั่น
108
ปรัษฐา กวางคีรี, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, พนิดา ตันศิริ
119
คำลาว คลองม่วง, เพชรไพลิน จินดา, ฤดี นิยมรัตน์
129
เพ็ญวิภา เพ็งสวน, นธกฤต วันต๊ะเมล์
140
รังรองรัตน์ อินทร์พยุง, รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
152
รัฐศานติ เพชรหมู่, วัฒนดำรงค์ วัฒนดำรงค์
162
ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ, สุวรรณา โชคบรรดิษ, สุภัสสรา วงษ์อนุ
172
ลลิตาภรณ์ คำแจ่ม, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, โชติรส กมลสวัสดิ์
182
วัฒนชัย ไชยอำพร, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ปภพ พุฒิมานรดีกุล
193
วิเชียร จันทลุน, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, บุญทา ชัยเลิศ
203
พัชรินทร์ แก้วกอง, ศรัณยา อิสรรักษ์
214
สงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, เปรมกมล เชวงชินวงศ์
224
สิทธินนท์ ชาคำ, สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
234
อภิสิทธิ์ สายเครือ, สิริวัฒ แย้มพกสุข, ฤดี นิยมรัตน์
244
เสกสรรค์ ดุมแก้ว, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, กนกรัชต์ ระย้า
254
อนันต์ ปานเปี่ยม, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
263
อานุภาพ คีรีพัฒน์, ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์
274
กณิกา แสนศรีสม, อนันตชัย เอกะ, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิม
282
จิรมน สังณ์ชัย
292
จุฑาภรณ์ อยู่นวล, ปทิตตา อัคราธนกุล, สุวรีย์ ยอดฉิม, สุณัฐา กรุดทอง
302
จุฑามาศ สุนทรศรี, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อังค์วรา เหลืองนภา
311
ชนิกานต์ เศรษฐพงศ์, อังค์วรา เหลืองนภา
321
ณัฏฐนิช มืดเกิด, นิภาสิริ บุญสงค์, อังค์วรา เหลืองนภา
332
กิตติพงษ์ กันหา, กำพล ดวงพรประเสริฐ, ดลฤดี ศรีมันตะ
341
ไตรเทพ ประสานชาติ, เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
352
ธวัช เลาหอรุโณทัย, บุญทา ชัยเลิศ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
362
ธีระ ราชาพล
370
ภัทรมน ตะนาวศรี, พรพิมล สมพูม, นภาศรี สุวรรณโชติ, อังค์วรา เหลืองนภา
379
วันวิสาข์ นาถนิติวิทยา, วรวิทย์ จินดาพล
389
อนัญญาพร กันจุฬา, ศิริวรรณ อนันต์โท, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
400
จองชัย ใจตรง, ชนะชัย ทองโฉม
409
ณัฐธิดา สังวาลย์วงษ์, วิริยา ลุ้งใหญ่, พงศ์ธร คงมั่น
419
ณัฐนุช พูนปาน, ชนะชัย ทองโฉม
427
ณัฐพล จิตร์จักรกล, สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์
438
ธนชนม์ พรหมวิชัย, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, รุ่งคุณ บรรยงค์, วิภู เชาว์น้อย
450
นิติกร นิกรพิทยา, นริส ประทินทอง, วรวิทย์ โกสลาทิพย์
462
เนตรนภา ย่องหิ้น, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ปริญญา ทวีชัยการ, เวณิกา ทวีชัยการ, กัญญา ภู่ระหงษ์
477
ธิดารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์, อธิสิน ชิตรัตน์, ประคอง เอี่ยมพิกุล, วีระวุฒิ ทองโคตร, วิภาวรรณ บัวทอง
488
ปราณมาศ ธีรานุวัฒน์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
500
พุทธรักษา ขับผักแว่น, วิชัย โชควิวัฒน, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, พีรยา อานมณี, ปริญญา ทวีชัยการ, เวณิกา ทวีชัยการ
511
ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ปริญญา ทวีชัยการ, เวณิกา ทวีชัยการ
523
ภาณุพงษ์ กลิ่นเฟื่อง, เทียนสิริ เหลืองวิไล, เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ
531
ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร, ไพโรจน์ เสียงเอก, ประวัติ สุวรรณะดิษฐกุล, วิภาวรรณ บัวทอง
543
มาริสสา โรจนบำรุง, อาทิตย์ โพธิ์ศรี, ธนาศรี สีหะบุตร, ธนกฤต เนียมหอม
553
รุ่งคุณ บรรยงค์, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, ธนชนม์ พรหมวิชัย, วิภู เชาว์น้อย
564
วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, วิภู เชาว์น้อย, ธนชนม์ พรหมวิชัย, รุ่งคุณ บรรยงค์, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์
575
วิภู เชาว์น้อย, ชนะชัย ทองโฉม, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, รุ่งคุณ บรรยงค์, ธนชนม์ พรหมวิชัย
588
สมคิด สีหาโคตร, พยงค์ วณิเกียรติ, กิตธิณัฐ แก้วกูล, จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล, รัฐปราชญ์ รัตนะ, ณชพล ศุทธิพงศกร
600
สุทธิศักดิ์ ฮุยจันทา, สุทธิพงศ์ ประทุม, สถาพร ชูสว่าง, พิรุณ เป็นสุข
609
หนึ่งฤทัย สายรัตน์, ทัศนาวลัย อุฑารสกุล, รณบรรจบ อภิรติกุล
616
อภิชญา ห่วงทอง
625
อารยา มุสิกา
646
อรพิศ มีคลัง, อรวรรณ หนูแก้ว, วีณา คันฉ้อง
635