การเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานสื่อประสม ชุดน้องบัวชวนนับเลข

เพชรดี โสภาพร, กรวิภา สรรพกิจจำนง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการวิจัยเพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพนิทานสื่อประสม เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด น้องบัวชวนนับเลข  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้นิทานสื่อประสม ชุดน้องบัวชวนนับเลข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling )  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest  Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) นิทานสื่อประสม ชุด น้องบัวชวนนับเลข (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (dependent t-test) ผลกาวิจัยพบว่า (1) นิทานสื่อประสม ชุดน้องบัวชวนนับเลข มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.19/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยนิทานสื่อประสม ชุดน้องบัวชวนนับเลข  หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ในการเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.