การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทย

อนัญญาพร กันจุฬา, ศิริวรรณ อนันต์โท, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทย 2) ศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทย 3) ศึกษาเนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา แหล่งข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 3 แฟนเพจ ได้แก่ 1) แฟนเพจชื่อ Pop Siwapat ของ ดร.ป๊อบ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ 2) แฟนเพจชื่อ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ของครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ 3) แฟนเพจชื่อ จตุพล ชมพูนิช ของ อ.จตุพล ชมพูนิช เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละ  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการหาข้อสรุปเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะบุคลิกภาพของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทย มีคุณลักษณะบุคลิกภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คุณลักษณะบุคลิกภาพภายนอก 7 ลักษณะ ได้แก่ รูปร่าง การแต่งกาย  การปรากฏตัว กิริยาท่าทาง การใช้น้ำเสียง การสบตา และการใช้ถ้อยคำ และคุณลักษณะบุคลิกภาพภายใน 7 ลักษณะ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความกระตือรือร้น ความรอบรู้ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ความจำ และอารมณ์ขัน 2) รูปแบบการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทย มี 6 รูปแบบ ได้แก่  ข้อความ รูปภาพ รูปภาพและข้อความ อินโฟกราฟิก วิดีโอ และเฟซบุ๊กไลฟ์ และ 3) เนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของไลฟ์โค้ชแนวหน้าในประเทศไทยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้คำสั่งสอนและแนะนำ การสร้างกำลังใจ และการให้พลังในทางบวก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.