ปัจจัยกำหนดราคาเหรียญโดชคอยน์

ดิษภัทร ทองดี, ศดานันท์ สายทอง, วิภาดา ตู้ดำ, น้ำทิพย์ วิเชียร, ประศาสน์ นิยม, อุทัย สติมั่น

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยกำหนดราคาเหรียญโดชคอยน์ (Dogecoin) โดยมีตัวแปรตาม คือ ราคาของเหรียญโดชคอยน์ในราคาดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1.ราคาเหรียญ        บิตคอยน์ (Bitcoin) ในราคาดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 2.การทวิตของ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ต่อเหรียญโดชคอยน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอย ข้อมูลอนุกรมเวลา จำนวน 36 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงกันยายน พ.ศ.2564 ผลการวิจัย พบว่า ราคาเหรียญบิตคอยน์ การทวิตของ อีลอน มัสก์ ต่อเหรียญโดชคอยน์ และราคาย้อนหลัง 1 ช่วงเวลาของเหรียญโดชคอยน์ ส่งผลในทางบวกต่อราคาเหรียญโดชคอยน์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.