การวิเคราะห์ขีดความสามารถอากาศยานในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

ภาณุพงษ์ กลิ่นเฟื่อง, เทียนสิริ เหลืองวิไล, เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถของอากาศยานกองทัพอากาศในภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยทางอากาศ โดยการวิเคราะห์จะดำเนินการจำลองการใช้อากาศยานในการทำภารกิจค้นหาอากาศยานประสบภัยขนาดเล็ก เพื่อให้ได้มาซึ่งขีดความสามารถในด้านระยะปฏิบัติการในการบินค้นหาครอบคลุมพื้นที่ทางบกเทียบกับเวลา โดยค่านี้จะถูกแปลงมาจากความน่าจะเป็นที่วัตถุที่ต้องการค้นหาอยู่ในบริเวณนั้น (Probability of Containment หรือ POC) เทียบกับเวลาในการปฏิบัติภารกิจ โดยใช้แผนที่ความน่าจะเป็นแบบจุด (Point Datum) รูปแบบ 12 x 12 และแบบอากาศยานที่นำมาวิเคราะห์มีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ C-130H, SAAB340, EC-725และ BELL412 งานวิจัยชิ้นนี้ จะทำให้สามารถวิเคราะห์ขีดความสามารถของอากาศยานกองทัพอากาศในด้านระยะปฏิบัติการที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้อากาศยานในการค้นหาและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการวางกำลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยทางอากาศ ต่อไปในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.