การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบระบายน้ำของช่องเปิดแบบระนาบ

รุ่งคุณ บรรยงค์, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, ธนชนม์ พรหมวิชัย, วิภู เชาว์น้อย

Abstract


การตรวจสอบเสถียรของดินที่มีช่องเปิดใต้ดินนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินโครงการก่อสร้างใต้ดินให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นหนึ่งในปัญหาการวิจัยที่สำคัญในด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคมาเป็นเวลานาน การศึกษาในอดีตส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพของดินเหนียวแบบไม่ระบายน้ำบนระนาบในสองมิติ และยังไม่เคยมีการศึกษาสำหรับดินเหนียวที่มีแรงเสียดทานภายใต้สภาวะแบบระบายน้ำ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเสถียรภาพของช่องเปิดในดินแบบระบายน้ำภายใต้สภาวะระนาบ 2 มิติโดยใช้แนวทางในการนำเสนอแบบปัจจัยด้านเสถียรภาพ ปัจจัยด้านเสถียรภาพสามประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความเชื่อมแน่น, ปัจจัยด้านน้ำหนัก และปัจจัยด้านหน่วยน้ำหนักของดิน (Fc, Fs and Fg) ตามลำดับ โดยปัจจัยทั้งสามนี้เป็นฟังก์ชันของอัตราส่วนความลึกและมุมเสียดทานภายในของดิน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปัจจัยความสามารถในการรับน้ำหนักของ Terzaghi โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทับซ้อนและการวิเคราะห์ขอบเขตล่างและขอบเขตบนด้วยไฟไนท์อิลิเมนท์ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นถูกนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทั้งสามและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเสถียรภาพของดินในช่องเปิดบนระนาบสองมิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.