การศึกษา SWOT Analysis ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อการออกแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่

ธวัช เลาหอรุโณทัย, บุญทา ชัยเลิศ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการออกแบบการท่องเที่ยวชุมชน รูปแบบใหม่ ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยศึกษาจากบทความแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา CBT ในเชิงบูรณาการและแนวทางสร้างสรรค์ ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเดิม รูปแบบกิจกรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อน การบริหารจัดการแบบเก่า สภาพปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกและศักยภาพของการสร้างการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุง ผู้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้จึงมีโอกาสได้วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเดิมด้วยวิธีระบบ (SWOT analysis) และการต่อยอดเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่ผสมผสานเข้าไป โดยวิธีรวบรวมจากฐานข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมชุมชนต่างๆจึงเป็นที่มาของการค้นคว้าศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงบูรณาการและแนวทางสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของผู้ศึกษาวิจัยเอง ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา SWOT Analysis ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน อ.บางเลน จ.นครปฐม มีเหตุผลที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนาออกแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีรูปแบบลักษณะการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร แห่งใหม่ Orchid Farming .ในงานนำเสนอต่อมา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.