การสร้างสรรค์การเล่าเรื่องวิถีทำกินด้วยภาพถ่าย กรณีศึกษาชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา

ธีระ ราชาพล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ถ่ายภาพแนววิถีทำกินชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของกระบวนการสร้างสรรค์การถ่ายภาพแนววิถีทำกินชุมชน
ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลต่อมิติในด้านต่างๆ ขั้นตอนการวิจัย ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ “เอกสารคู่มือกระบวนการสร้างสรรค์การถ่ายภาพแนววิถีทำกินชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา” ของนักศึกษาวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น และวิชาการถ่ายภาพขั้นสูง  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 78 คน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (𝑥̅ = 4.15) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) จำนวน 9 ท่าน วิเคราะห์สรุปตามแนวคิดเป็นความเรียง ว่าคุณค่าและประโยชน์ของกระบวนการสร้างสรรค์การถ่ายภาพแนววิถีทำกินชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ในมิติด้านการศึกษา มิติด้านการประชาสัมพันธ์ มิติด้านการดำเนินชีวิต และมิติด้านงานอดิเรก ว่า ภาพถ่ายแนววิถีทำกิน เป็นประโยชน์ผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนย่านเมืองเก่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และเชิญชวนผู้คนมาเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ที่ได้พบเห็นภาพได้กระตุ้นความทรงจำเกี่ยวกับแนววิถีทำกินนั้น นำไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความหวงแหนชุมชน อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพแนววิถี ทำกินก็เป็นกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน ทำให้เกิดความสุข การถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกอาจช่วยพัฒนาฝีมือ การถ่ายภาพ และต่อยอดไปเป็นการสร้างรายได้ต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.