คำศัพท์และคำปรากฏร่วมที่พบบ่อยในตัวอย่างข้อสอบโทอิค และในรายการคำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

จุฑามาศ สุนทรศรี, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาคำปรากฏร่วมที่พบบ่อยในตัวอย่างข้อสอบโทอิคและพบได้ในรายการคำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic Collocation List or ACL) โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างข้อสอบโทอิคในส่วนของการอ่าน จำนวน 100 ชุด จาก 4 เว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ AntConc และTagAnt ผลการวิจัยพบคำศัพท์ที่พบทั้งในข้อสอบโทอิคและในรายการคำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 47 คำ โดยพบคำหลักที่มีคำปรากฏร่วมด้วยเพียง 26 คำ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ชนิดของคำ โดยคำหลักที่เป็นคำนามพบมากที่สุด รองลงมาคือคำคุณศัพท์, คำกริยา, คำกริยาวิเศษณ์ และคำกริยาที่ใช้เป็นคำคุณศัพท์ ตามลำดับ คำปรากฏร่วมที่พบความถี่มากที่สุดเกิดควบคู่กับคำหลัก information ได้แก่ คำว่า additional information, further information, และ provide information คำหลักและคำปรากฏร่วมที่ปรากฏทั้งในข้อสอบโทอิคและในรายการคำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษวิชาการเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากและสามารถพบได้บ่อยในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.