อัตราการทนไฟของคานคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

ณัฐนุช พูนปาน, ชนะชัย ทองโฉม

Abstract


บทความนี้ได้ประยุกต์หลักการวิเคราะห์อุณหภูมิในสภาวะชั่วครู่แบบไร้เชิงเส้น 2 มิติเพื่อศึกษาการกระจายอุณหภูมิของคานคอนกรีตแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วโดยการศึกษาเป็นการศึกษาผ่านแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้โปรแกรม ANSYS ในแบบจำลองใช้คุณสมบัติเชิงความร้อน ประกอบด้วย สภาพการนำความร้อน ความร้อนจำเพาะ และความหนาแน่น อ้างอิงจากมาตรฐาน EN-1992-1-2 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการทนไฟของโครงสร้างคานคอนกรีตแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วที่สัมผัสความร้อนตามมาตรฐาน ISO 834 ภายใต้เกณฑ์อุณหภูมิวิกฤติ โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบอัตราการทนไฟภายใต้เกณฑ์อุณหภูมิวิกฤติของโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วที่สภาพการนำความร้อนที่ต่างๆ ความร้อนจำเพาะที่ค่าความชื้นที่ 0% 1.5% 3% และที่ระยะหุ้ม 20 30 40 50 60 70 80 90 และ100 (มม.) จากผลการวิเคราะห์พบว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้ที่สภาพการนำความร้อนที่ขอบเขตล่างมีอัตราการทนไฟมากกว่าที่ขอบเขตบน ที่คานคอนกรีตเสริมเหล็กมีอัตราการทนไฟมากกว่าคานคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยและที่ระยะหุ้มคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าอัตราการทนไฟเพิ่มขึ้นสูงกว่าโดยระยะหุ้มคอนกรีตมีผลต่ออัตราการทนไฟมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.