ระบบสารสนเทศ แรงจูงใจและสุขอนามัย และการฝึกอบรม ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน

อนันต์ ปานเปี่ยม, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

Abstract


วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ และสุขอนามัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการฝึกอบรม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน ประชากรที่ใช้คือพนักงานของกลุ่มบริษัท นทลิน จำนวน 300 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Google Form) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยระบบสารสนเทศประกอบด้วยคุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านคุณภาพการให้บริการไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และสุขอนามัยส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัจจัยการฝึกอบรมประกอบด้วยด้านความพร้อมในการฝึกอบรม ด้านกระบวนการฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.