ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของผู้ประกอบการค้าในตลาดบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ, สุวรรณา โชคบรรดิษ, สุภัสสรา วงษ์อนุ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการระบาดของโควิด-19 ของผู้ประกอบการค้าในตลาดบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการค้าที่ขายสินค้าภายในตลาดบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการคำนวณแบบทราบจำนวนประชากรผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปราโอซอฟท์ ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 130 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการค้าฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001-15,000 บาท ผู้ประกอบการค้าฯ ให้ความเห็นด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจว่า มีผลกระทบในระดับมากที่สุด เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 และผลกระทบทางสังคมในระดับมากที่สุดเช่นกัน เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 ส่วนแนวทางการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการฯ ให้ความเห็นว่า ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการจัดฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ร้อยละ 69.2 ลดการเก็บภาษี ร้อยละ 65.4 จัดหาวัคซีนให้ครอบคลุม ร้อยละ 72.3 การดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 63.1 แนวทางการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีน ร้อยละ 61.5 และส่วนใหญ่คิดว่าการดำเนินงานของสาธารณะสุขในการป้องกัน และควบคุมยังไม่มีความเข้มงวดเพียงพอ ร้อยละ 50

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.