เสถียรภาพของงานขุดในชั้นดินเหนียวที่มีค่ากำลังต้านแรงเฉือนสภาวะไม่ระบายน้ำเพิ่มขึ้นตามความลึก

วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, วิภู เชาว์น้อย, ธนชนม์ พรหมวิชัย, รุ่งคุณ บรรยงค์, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์หาค่าเสถียรภาพของงานขุดที่มีระบบค้ำยันแบบ fully braced       ในชั้นดินเหนียวที่มีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบระนาบความเครียด 2 มิติ งานขุดมีความกว้าง (B) ความลึก (H) และระยะฝังของกำแพงใต้ระดับของงานขุด (D) สำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ ดินเหนียวถูกจำลองเป็นอิลิเมนต์แบบของแข็งที่มีคุณสมบัติของวัสดุแบบเทราสกาในสภาพไม่ระบายน้ำ กำแพงกันดินและค้ำยันถูกจำลองเป็นอิลิเมนต์แบบของแข็งที่มีคุณสมบัติของวัสดุแบบแข็งเกร็ง ผลที่ได้นำเสนอในรูปแบบตัวแปรไร้มิติระหว่างหน่วยน้ำหนักของดินกับความลึกของงานขุดต่อค่ากำลังต้านแรงเฉือนสภาวะไม่ระบายน้ำที่ระดับผิวดิน (gH/su0) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของอัตราส่วนระหว่าง ความกว้างต่อความลึกของการขุด (B/H) อัตราส่วนระหว่างระยะฝังของกำแพงต่อความลึกของการขุด (D/H) และความชันของกำลังต้านแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นตามความลึกไร้มิติ (rH/su0)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.