ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้ายของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พัชรินทร์ แก้วกอง, ศรัณยา อิสรรักษ์

Abstract


งานวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้ายของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้าย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้าย   โดยใช้แบบสอบถามสำรวจจากผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 306 คน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปน้อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ทั่วไปของภาษีป้ายมากที่สุด รองลงมาคือด้านการคำนวณภาษีป้าย ด้านป้ายที่ได้รับการยกเว้นด้านการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและด้านบทกำหนดโทษตามลำดับ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้าย  พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ทั่วไปของภาษีป้ายและด้านป้ายที่ได้รับการยกเว้นแตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.