การศึกษาคำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษในจดหมายธุรกิจ

ชนิกานต์ เศรษฐพงศ์, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


จดหมายธุรกิจมีบทบาทสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในปัจจุบัน คำปรากฏร่วมเป็นคำประเภทหนึ่งที่พบได้บ่อยในการเขียนจดหมายธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประเภทของคำปรากฏร่วมที่นิยมใช้ในจดหมายธุรกิจ (2) ศึกษาคำปรากฏร่วมที่พบความถี่สูงสุดในจดหมายธุรกิจในแต่ละประเภท โดยมุ่งศึกษาจดหมายธุรกิจ จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบการสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบรับการสั่งซื้อ จดหมายร้องเรียน และจดหมายตอบการร้องเรียน ประเภทละ 50 ฉบับ รวม 300 ฉบับ จากแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ออนไลน์ 118 เว็บไซต์ ใช้โปรแกรม AntConc หาความความถี่ของคำศัพท์และวิเคราะห์คำปรากฏร่วม และใช้โปรแกรม TagAnt วิเคราะห์ชนิดของคำศัพท์ งานวิจัยนี้พบว่าจดหมายธุรกิจทั้ง 6 ประเภทใช้คำปรากฏร่วมรวมทั้งสิ้น 1,717 คำ คำปรากฏร่วมเชิงไวยากรณ์มีความถี่สูงที่สุด จำนวน 1,163 คำ (67.73%) ซึ่งพบคำปรากฏร่วมประเภท Noun + Preposition มากที่สุด จำนวน 603 คำ (14.76%) ส่วนคำปรากฏร่วมที่พบความถี่สูงสุดและถูกใช้ในจดหมายธุรกิจทุกประเภทได้แก่คำว่า like to ซึ่งจัดอยู่ในคำปรากฏร่วมประเภท Verb + Preposition

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.