การศึกษาโครงสร้างองค์กร บรรยากาศในการทำงาน และเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

สงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, เปรมกมล เชวงชินวงศ์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาบรรยากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นกำลังพลในหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 269 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 1) โครงสร้างองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภาพรวม ร้อยละ 56 ประกอบด้วย ด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ร้อยละ 18.7 และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ร้อยละ 18.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านความรับผิดชอบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 2) บรรยากาศในการทำงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภาพรวม ร้อยละ 12.5 ประกอบด้วย ด้านการทำงานร่วมกับคน ร้อยละ 9.8 และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 28.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ด้านเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภาพรวม ร้อยละ 10.9 ประกอบด้วย ด้านแผนกเดียวกัน ร้อยละ 26.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านต่างแผนกไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.