การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของโรงงานโอ้วเจริญพร

อภิสิทธิ์ สายเครือ, สิริวัฒ แย้มพกสุข, ฤดี นิยมรัตน์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของโรงงานโอ้วเจริญพร โดยใช้หลักการ ECRS หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวโดย (1) การรวมกัน ด้วยการลดจำนวนพนักงานเพื่อเคลื่อนย้ายถังน้ำตาลจาก 2 คนและปรับปรุงวิธีการเคลื่อนย้ายถังจากครั้งละ 1 ถังเป็น 2 ถัง และให้พนักงานเทน้ำตาลมะพร้าวใส่ในแม่พิมพ์มาช่วยในขั้นตอนการนำน้ำตาลมะพร้าวใส่ถุงพลาสติกหลังจากทำหน้าที่ของตนเสร็จ (2) การจัดใหม่ โดยการจัดพื้นที่ว่างให้เป็นที่จัดเก็บน้ำตาลมะพร้าว และ (3) การทำให้ง่าย โดยเพิ่มการใช้พลาสติกใสคลุมบนแม่พิมพ์น้ำตาลมะพร้าวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยไม่ต้องเฝ้าระวัง พบว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตลดลง 102.8 นาที คิดเป็นร้อยละ 19.48

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.