การศึกษามาตรการและความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายใต้สถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ลลิตาภรณ์ คำแจ่ม, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, โชติรส กมลสวัสดิ์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการและความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เครื่องมือในการใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Google Form) จำนวน 400 คน และวิธีทางสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีทางสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ด้านมาตรการและความปลอดภัย ในเรื่องมาตรการการบริโภคบนเครื่องบิน และมาตรการสัมภาระส่วนบุคคล ด้านคุณภาพการให้บริการ ในเรื่องของ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การดูแลเอาใจใส่ สิ่งแวดล้อมที่พบเห็น และความไว้วางใจ และ ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการให้บริการ และบุคลากร มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในส่วนของด้านมาตรการในการสวมหน้ากากอนามัย ด้านมาตรการการคัดกรอง ด้านมาตรการการตรวจสอบการเดินทางในเว็บไซต์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.