การศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารในปัจจุบันของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล

ธิดารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์, อธิสิน ชิตรัตน์, ประคอง เอี่ยมพิกุล, วีระวุฒิ ทองโคตร, วิภาวรรณ บัวทอง

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาอุปสงค์การบริโภคอาหารที่แท้จริงของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 170 คน ด้วยกระบวนการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึม เพื่อนบ้านใกล้เคียง ต้นไม้ตัดสินใจ เบย์เซียนแบบง่าย และการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอริทึม อะพริโอริ ผลลัพธ์ของโมเดลเพื่อหาคำตอบของ  อุปสงค์ด้านความเชื่อมโยงของประเภทอาหาร การเลือกเครื่องดื่ม และช่วงเวลาที่นักศึกษาทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านทางเครื่องมือ Orange 3.27.1  ผลลัพธ์จากการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนกประเภทข้อมูล พบว่า อัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจและวิธีการแบ่งข้อมูลแบบ Percentage Split 70/30 ให้ค่าประสิทธิภาพของโมเดลสูงสุด สำหรับการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอริทึมอะพริโอริ แสดงกฎความสัมพันธ์ทั้งหมด 30 กฎ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกฎของต้นไม้ตัดสินใจ พบว่ามีจำนวน 16 กฎที่มีความเชื่อมโยงและไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบความสอดคล้องกับโมเดลการเลือกประเภทอาหาร 5 กฎ สอดคล้องกับโมเดลการเลือกเครื่องดื่ม 6 กฎ สอดคล้องกับโมเดลการเลือกช่วงเวลา 5 กฎ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.