ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Boom collagen ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์, อานุภาพ คีรีพัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Boom collagen ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Boom collagen ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่าง ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด รายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า Boom collagen  ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Boom collagen ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.