การวิเคราะห์อัตถภาคของโปรไฟล์บริษัทโลจิสติกส์

ภัทรมน ตะนาวศรี, พรพิมล สมพูม, นภาศรี สุวรรณโชติ, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


ธุรกิจโลจิสติกส์นับเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โปรไฟล์บริษัทในหน้าเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเภทของอัตถภาคของโปรไฟล์บริษัทโลจิสติกส์และเพื่อศึกษารูปแบบและการจัดเรียงของอัตถภาคจากโปรไฟล์บริษัทโลจิสติกส์ โดยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการด้านบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (Fourth-party logistics provider หรือ 4PL) จำนวน 30 บริษัท งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม AntConc ช่วยในการหาคำศัพท์ที่มีความถี่สูง เพื่อช่วยกำหนดประเภทของอัตถภาคในการเขียนโปรไฟล์บริษัท ผลการวิจัยพบอัตถภาคทั้งหมด 10 ประเภท อัตถภาคที่พบความถี่มากที่สุด คือ เอกลักษณ์และพบรูปแบบการจัดเรียงของอัตถภาคที่แตกต่างกัน ในแต่ละบริษัท สะท้อนให้เห็นการนำเสนอโปรไฟล์บริษัท ภาพลักษณ์และการบริการที่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.