การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อให้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กิตติพงษ์ กันหา, กำพล ดวงพรประเสริฐ, ดลฤดี ศรีมันตะ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อให้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ 2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ และ 3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ผู้วิจัยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อให้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการผลิต และ 2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อให้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน และ 2. ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตแผ่นพับและโปสเตอร์อยู่ในระดับมากและปานกลางตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.