ผลของแบคเทอริโอเฟจต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)

ณัฐธิดา สังวาลย์วงษ์, วิริยา ลุ้งใหญ่, พงศ์ธร คงมั่น

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแบคเทอริโอเฟจต่อการยับยั้ง E. coli ก่อโรคในสัตว์ ซึ่งถูกจำแนกเป็น Enterotoxigenic E. coli (ETEC) จำนวน 5 ไอโซเลท ด้วยเทคนิค Real time PCR ตรวจหายีน F18 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Agar disk diffusion พบว่า ETEC ทั้ง 5 ไอโซเลท ดื้อต่อยาปฏิชีวนะอะม็อกซีซิลลิน และดื้อยาปฏิชีวนะโคลิสติน 1 ไอโซเลท แบคเทอริโอเฟจที่ใช้ในการทดสอบด้วยวิธี Spot test และ Plaque assay ความเข้มข้น 1x104-1x105 PFU/mL พบว่าแบคเทอริโอเฟจมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของ ETEC จากผลการทดสอบข้างต้นแสดงถึงคุณสมบัติของไลติกเฟจนั้นมีความจำเพาะต่อ E. coli ที่ทำให้เกิดโรค

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.