การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน ของ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

หนึ่งฤทัย สายรัตน์, ทัศนาวลัย อุฑารสกุล, รณบรรจบ อภิรติกุล

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่งกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร ประเภทที่ 2 การปล่อยเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กร และประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ขององค์กร  โดยผลการศึกษาพบว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,202.30 kg CO2e โดยพบว่ากิจกรรมที่เกิดจากการใช้รถ (ประเภทที่ 1) ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดคือ 10,273.82 kg CO2e คิดเป็นสัดส่วน 77.82 % รองลงมาได้แก่กิจกรรมที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า (ประเภทที่ 2) และกิจกรรมที่เกิดจากการใช้กระดาษ (ประเภทที่ 3) ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1,938.11 และ 487.6 kg CO2e  และคิดเป็นสัดส่วน 14.68 % และ 3.69 %  ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.