ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

กณิกา แสนศรีสม, อนันตชัย เอกะ, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิม

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดประเภทของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรสูตรบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ และเพื่อสำรวจความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต จำนวน 32 มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบจำนวนรายวิชาที่เปิดการศึกษาทั้งสิ้น 205 วิชา แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท โดยรายวิชาประเภทภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะพบจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนมากที่สุด เช่นวิชา Business English และวิชา English for Tourism รองลงมาได้แก่รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักภาษาอังกฤษ เช่นวิชา Practical English Phonetics and Phonology และวิชา Business English Translation จากการสำรวจรายวิชาที่บัณฑิตได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพมากที่สุดได้แก่วิชา English for Business Communication

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.