การออกแบบห้องภูมิอากาศขนาดเล็กพร้อมการควบคุมด้วยอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) สำหรับผักสลัด

นิติกร นิกรพิทยา, นริส ประทินทอง, วรวิทย์ โกสลาทิพย์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบของห้องภูมิอากาศขนาดเล็กสำหรับผักสลัดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และศึกษาการใช้พลังงานของห้องภูมิอากาศในการเพาะปลูกผักสลัด โดยทำการสร้างห้องภูมิอากาศขนาด 1.4 ลูกบาศก์เมตร ทำการควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในห้องทดสอบที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมด้วยมือ เริ่มต้นที่การควบคุมในโหมดอุณหภูมิทำการควบคุมที่ 25 องศาเซลเซียส ในเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. โหมดความชื้นทำการควบคุมที่ 60 %RH ในเวลา 20.00 น. ถึง 8.00 น. ของวันถัดไป ทั้งสองระบบใช้เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ขนาด 3000 Btu ระบบควบคุมแสงสว่างทำงานในเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ใช้โคมไฟ LED และระบบการให้น้ำทำงานในเวลา 8.15 น. ถึง 8.30 น. ใช้ปั้มน้ำDC 12 โวลต์ ส่วนระบบการควบคุมทั้งหมดใช้บอร์ดIoT ESP8266 ในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ แล้วบันทึกผลค่าอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ5นาที ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการควบคุมสภาพห้องภูมิอากาศขนาดเล็กมีค่าอุณหภูมิในห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 23.9 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นในห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 63.3 %RH มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ±1.1 องศาเซลเซียส และ ±3.3 %RH ตามลำดับ การใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 4.57 หน่วย/วัน โหมดควบคุมอุณหภูมิใช้ไป 3.05 หน่วย/วัน ส่วนโหมดควบคุมความชื้นใช้ไป 1.52 หน่วย/วัน โหมดควบคุมอุณหภูมิใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าโหมดควบคุมความชื้นประมาณหนึ่งเท่า อีกทั้งยังสามารถควบคุมค่าVPDairได้ที่ 1.08 กิโลปาสคา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าสามารถทำการเพาะปลูกผักสลัดได้อย่างมีคุณภาพ สามารถสรุปผลได้ว่าการวิจัยนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกผักสลัดได้ดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.